ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL
ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL

Estatuts de l' Associació Sant Boi Ball

Denominació social:

ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL

 

Domicili social:

C/ Mallorca 30

08830 Sant Boi de Llobregat

 

Correu electrónic:

santboiball@hotmail.com

 

Telèfon:

+34 675536121

 

Estatuts aprovats a l' Assemblea contituïda el dia 10 d' Octubre del 1998

 

CAPITOL 1r.- DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I AMBITS 

Article 1r.- Amb la denominació ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL es constitueix l'entitat que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució regularà les seves activitats.
L'associació tindrà plena personalitat jurídica en tots els seus actes i contractes, podrà exercir totes les accions legals que li autoritzin les Lleis i els Reglaments vigents, i tindrà així mateix tots els privilegis i exempcions que puguin establir-se per a aquesta mena d'associacions. 

Article 2n.-
 L'associació es defineix com a una entitat sense anim de lucre 

Article 3r.-
 L'associació tindrà com a finalitats:
a) Amb caràcter general, difondre i fomentar les activitats relacionades amb el ball.
b) Promoure activitats culturals i divulgar les activitats de l'Associació.
c) Participar en aquelles activitats que ajudin a dinamitzar la vida sòcio-cultural de Sant Boi, així com en els òrgans de participació ciutadana del municipi. 

Article 4t.- El domicili de l'associació s'estableix a l'equipament de Can Massallera, a Sant Boi de Llobregat, carrer Mallorca nº 30, sense perjudici de l'ús i cessió que pugui aconseguir-se de locals i llocs públics ideals per desenvolupar les activitats de l'associació, segons les ocasions i circumstàncies. 

Article 5è.- L'àmbit d'actuació territorial serà el terme municipal de la vila de Sant Boi de Llobregat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial. 


CAPITOL 2n.- SOCIS. ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS 

Article 6è.- Pot formar part de l'associació qualsevol persona que ho demani, sense discriminació d'edat. La Junta Directiva prendrà una decissió sobre les sol.licituds que rebi i la comunicarà en l'Assemblea General més inmediata. 

Article 7è.- Els menors d'edat hauran de formalitzar la inscripció per mitjà de llurs pares o tutots. 

Article 8è.- Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.


Article 9è.- Seran socis honoraris les persones físiques o jurídiques que per llurs mérits, per l'interès demostrat o per l'obra realitzada en benefici de l'associació, en siguin mereixedores a judici de l'Assemblea General. 

Article 10è.- Tots els socis tenen dret a:
a)Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Asssemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.
b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
c) Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
d) Assistir als actes que organitzi l'associació
e) Rebre informació sobre les activitats de l'associació
f) Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
g) Formar part de les comissions de treball que puguin formar-se.
h) Exposar a l'assamblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a millorar el funcionalment de l'associació i aconseguir els seus objectius socials.
i) Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
j) Disposar dels Estatus. 

Article 11è.- Són deures dels membres de l'associació:
a) Complir els Estatusts i els reglaments.
b) Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
c) Assistir a les Assemblees Ordinàries o Extraordinàries que convoqui la Junta Directiva amb dret de veu i vot.
d) Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.
e) Mantenir la col.laboració que calgui per al bon funcionament de l'associació.
f) Si fossin elegits per formar part de la Junta Directiva, desenvolupar amb el màxim interès el càrrec per al qual siguin designats, participant i col.laborant en les activitats que s'organitzin i també assistint a les reunions que convoqui la junta. 

Article 12è.- Els socis tindran el deure i el dret d'elegir en Assemblea General, les persones que hauran de formar la Junta Directiva de l'associació i de proposar totes les iniciatives i orientacions que creguin convenients per al seu bon funcionament. 

Article 13è.- Són causa de baixa a l'associació
ä) La petició voluntària de baixa mitjançant aol.licitud per escrit adreçada a la Junta Directiva.
b) No satisfer les quotes fixades.
c) No complir les obligacions estatutàries.
d) Per acord de l'Assemblea, per conducta contrària a l'Associació. 


CAPITOL 3r.- ORGANS DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 14è.- Són òrgans de govern de l'associació:
a) Les Assembles Generals Ordinàries i Extraordinàries.
b) La Junta Directiva. 

Article 15è.- L'Assemblea General, integrada per tots els socis, és l'òrgan suprem de govern i d'expressió de la voluntat dels socis. Pot ésser Ordinària o Extraordinària. 

Article 16è.- Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituida, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l'Assemblea. 

Article 17è.- Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents i els presents que en discrepin o que s'hagin abstingut de votar. 

Article 18è.- L'Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari un cop l'any. Seran facultats de l'Assemblea Ordinària:
a) Aprovar els reglaments i el règim de l'associació i les seves accions o comissions.
b) Examinar i aprovar la gestió de la Junta Directiva i la seva actuació, així com la de les comissións o seccions.
c) Examinar i aprovar les activitats de l'associació en el passat exercici, així com l'estat de comptes i els pressupostos anyals.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
e) Establir les quotes ordinàries i extraordinàries que poden ésser necessàries per la bona marxa de l'Associació.
f) Formular suggeriments, crítiques, propostes, etc.
g) El president de taula serà el de l'entitat. 

Article 19è.- L'assemblea, amb caràcter extraordinari, es reunirà tantes vegades com sigui convocada pel President, o bé quan ho demanin per escrit el 10 per cent dels socis com a mínim. En aquest cas, en la sol.licitud de cel.lebració de l'Assemblea Extraordinària s'hauran d'exposar els assumptes a tractar. L'assemblea haurà de ser convocada dins un periòde no superior a 20 dies. 

Article 20è.- Seran facultats de l'Assemblea General Extraordinària:
a) La reforma o modificació d'aquests estatuts.
b) La possible disolució de l'associació.
c) La modificació del domicili social.
d) La dissolució de la Junta Directiva.
e) Qualsevol altra qüestió que sigui considerada de caràcter extraordinari per part de la Junta Directiva o pels socis que demanessin l'esmentada Assemblea.
f) El president de taula serà el de l'entitat. 

Article 21è.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin un mínim del 25% dels socis presents o representants, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis assistents; entre la primera convocatòria i la segona hi haurà d'haver, almenys, mitja hora de diferència, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera. 

Article 22è.- La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col.locaran en els llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de set dies. La convocatòria s'adreçarà també individualment per escrit a tots els membres en el domicili que aquests haguessin designat per a tal fi, o en el seu defecte al que es reflexi en el llibre de socis. La convocatòria especificarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com l'ordre del dia. 

Article 23è.- Els acords de l'assemblea seran presos per majoria simple dels vots presents o representants, i seran vàlids i obligatoris per a tots els socis. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del President.
El vot podrà delegar-se per escrit per a cada reunió en qualsevol dels socis que hi assisteixin. 

Article 24è.-
 Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el president de l'associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

Article 25è.-
 El secretari redactarà l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, les intervencions individuals, el text dels acords que s'hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions i tots aquells fets relevants.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis al local social. 

Article 26è.- Les facultats de gestió i representació de l'Associació correspondran a la Junta Directiva, que estarà formada per:
a) El President
b) El Vice-president
c) El Secretari
d) El Tresorer
3)Els Vocals (que calguin per el desenvolupament de l'associació) 

Article 27è.- L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General 

Article 28è.- Els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts. 

Articles 29è.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un periode de quatre anys, sense perjudici que pugin ser reelegits. 

Article 30è.- Correspondrà a la Junta Directiva, a més de les facultats de gestió i de representació de l'Associació, les següents:
a) Portar a terme els acords de l'Assemblea General.
b) Exercir totes les facultats que no estiguin reservades a l'Assemblea 
General o no estiguin previstes als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
e) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació hauran de satisfer.
f) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'adoptin.
g) Presentar el balanç i estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
h) Elaborar la memòria anual d'activitat i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
i) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
j) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
k) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
l) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
m) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
1.- Subvencions i/o altres ajuts.
2.- l'us de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de participació ciutadana.
n) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi, així com a qualsevol altre tipus de diposits bancari, a qualsevol establiment de crèdit i d'estalvi, i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. 
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament 

Article 31è.- La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que els substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà superior a dos mesos. 

Article 32è.- La Junta Directiva es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol.licita un terç dels membres que la componen. 

Article 33è.- La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excursar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.
La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 34è.- La Junta Directiva organitzarà les comissions que crequi necessàries per a poder desenvolupar els seu programa d'activitats. Aquestes comissions seran formades per, almenys, un membre de la junta i tants socis com desitgin de col.laborar-hi. 

Article 35è.- Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 


CAPITOL IV.- ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Article 36è.- El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva. 

Article 37è.- Les funcions del president són:
a) La direcció i representació legal de l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) La presidència i moderació dels debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
g) El president serà substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 

Article 38è.- El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Per fer-ho portarà un llibre de caixa, signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria i pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d'haver estat visades prèviament pel president. 

Article 39è.- El secretari té com a funcions custodiar la documentació de la entitat, aixecar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, autoritzar les certificacions que calgui lliurar i portar el llibre de registre de socis. 


CAPITOL 4t.- REGIM ECONOMIC 

Article 40è.- Aquesta associació té personalitat jurídica i capacitat per adquirir, posseir i administrar bens, d'acord amb les disposicions legals vigents. 

Article 41è.- Els recursos de l'associació seran:
a) Les aportacions dels socis, ordinàries i extraordinàries, que s'acordin en Assemblea General, per a l'acompliment de les seves finalitats.
b) Els donatius, subvencions o llegats de què fos objecte o beneficiaria l'associació i que siguin acceptats per la Junta Directiva. 

Article 42è.- Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporcio que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrès, quotes periòdiques i quotes extraordinàries. 

Article 43è.- Aquesta associació declara que en el moment de constituir-se no disposa de cap patrimoni. 

Article 44è.- L'exercici econòmic de l'associació coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre. 

Article 45è.- En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vicepresident, el tresorer, el secretari i els vocals que determini la Junta Directiva.
Per poder disposar dels fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president. 


CAPITOL 5è.- REGIM DISCIPLINARI 

Article 46è.- La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions 

Article 47è.- Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, d'acord amb el que estableixi el reglament intern. 

Article 48è.- El procediment sancionador es pot iniciar d'ofici o bé com a conseqüència d'una denuncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. 

Article 49è.- Les sancions imposades per la Junta Directiva es poden recorrer davant l'Assemblea General que les confirmarà o acordarà les resolucions que estimi oportunes. 

Article 50è.- La inspecció del compliment o la interpretació d'aquests estatuts correspon a l'Assemblea General. La Junta Directiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests estatuts d'acord amb el dictamen de l'Assemblea General. 


CAPITOL 6è.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 51è.- L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

Article 52è.- L'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, un cop acordada la dissolució, pel que fa a la destinació dels bens i drets de l'associació, així com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

Article 53è.- L'Assemblea, si ho creu necessari, está facultada per nomenar una comissió liquidadora de l'associació. En cas contrari, les funcions de liquidació seran competència de la Junta Directiva. 

Article 54è.- El romanent net que resulti de la liquidació serà invertit en material didàctic, artístic o donats per a obres benèfiques de Sant Boi de Llobregat, segons acordi la Junta Directiva, o en el seu cas, la comissió liquidadora. 

Article 55è.- En cas de dissolució, el patrimoni de l'associació serà cedit a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per dedicar-lo a finalitats associatives. 


Assamblea fundacional 

L'assamblea fundacional de Sant Boi Ball estava constituïda per les següents persones: 

Santiago Torres Sierra

Catalina González Dux-Santoy
Manuel Veracruz Rovira
 
Maite Morató Sanz
 
Castora Zapata González
Angel Lopera Pérez 
Maria Pilar Fabrés Pérez 
José Antonio Moreno Ortiz 
Josefa Zapata González 
Antonio Torrecillas Forcada 
Juan Alvarez Martínez 
Remedios Martínez Varo
Juan Medina Cáceres 
Manuela Jara Centeno 
Juan Durán Silvero
M. Reyes Sanchón Macarro 
Carlos Ponsa Aulesa 
Silvia Martínez Rosell 
Rafael Jiménez Díaz
Ana Maria Fernández Rodríguez
Adela Montserrat Rodríguez Marcos
Miguel Garcerán Giménez

 

Contacto

ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL

Can Massallera
C/ Mallorca, 30
08830 Sant Boi de Llobregat

BARCELONA

Email: santboiball@hotmail.com

Solo Whassap 

https://

www.facebook.com/santboi.ball

https://twitter.com/Santboiball

https://www.instagram.com/santboiball

Sant Boi Ball en las Redes Sociales

¿Cómo hacerse socio?

Si quiere unirse a nuestra Asociación, utilice el Formulario de Contacto para recibir información. 

¡Le esperamos!

 

Horario de atención para Socios y Público en general

Nuestro horario de atención a los socios y al público en general es los miércoles de 20:00h- 21:00h en Can Massallera. Planta 1ª primer despacho a la derecha.
Salvo el mes de Septiembre que es de lunes a viernes en el mismo horario.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL