Calendario Elecciones para la renovación de la nueva Junta.  Convocatoria

Programa y proyecto presentado para los próximos cuatro años por la candidatura del Sr.
José María Peinado Ávila
Del 01 de junio al 30 de junio 2023.

  Plazo de presentación de propuestas a la  Candidaturas de la nueva Junta, así como de sus proyectos.

 

Del 01 de julio al 31 de agosto del 2023. 
   Vacaciones Asociación.
 
Del 03 al 07 de septiembre del 2023. 

· Comunicación a socios y socias de las candidaturas provisionales aceptadas que cumplen los requisitos. 

· Comunicado por web.

· Perido de reclamaciones.

 

Del 08 al 18 de septiembre del 2023. 

· Comunicación de candidaturas aceptadas a los

   socios y socias, en la página web, 

· Periodo de reflexión y elección de la candidatura. Para su reflexión y elección.

 

Día 24 de septiembre del 2023.

 Junta General Extraordinaria para la elección Nueva Presidencia y órganos de Junta.

                         Horario 

  • 18:00 h en primera convocatoria
  • 18:30 h en segunda convocatoria.

 

Día 07 de Octubre del 2023.

  Presentación de la Nueva Junta a todos los soci@s en el Discoballs Aniversario 25 años.

 

Día 07 de Octubre al 31 de diciembre del 2023.

  Traspaso de poderes, documentación y cierre de resultados año 2023.

  Preparación nueva junta de los presupuestos del año 2024 y presentación de su proyecto.

Reglamento se encuentra tambien en los Estatutos de la Asociación 

CAPITOL 7è.- RÈGIM D'ELECCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

Article 56è.- Elecció del President i de la Junta Directiva.

El President i els membres de la Junta Directiva de l'entitat seran triats en Assemblea
General, reunida en sessió extraordinària, mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, per un període de quatre anys, podent ser reelegits.

a) Per a ser president i membre de la Junta Directiva de l'Associació, haurà de ser soci de ple dret de l'Associació i es tindrà en compte les condicions establertes en el Capítol 2 dels Estatuts de l'Associació.

b) Les candidatures hauran de contenir com a mínim, a més del president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i els vocals que es considerin oportuns, tal com es recull en article 26 dels Estatuts de l'associació. Si no és així, la candidatura es considerarà nul·la.

 

Article 58è.- Requisits per a elegir i ser triat President o membre de la Junta Directiva.

Tenen la consideració d'electors i elegibles, en les eleccions per a President i Junta Directiva els socis de ple dret, és a dir, els socis titulars, que compleixin els requisits següents, recollits en el Capítol 2 dels Estatuts de l'Associació:

a) Ser major d'edat.
b) Ostentar la qualitat d'associat.
c) Trobar-se en ple ús dels drets civils.

d) No estar culpable en els motius d'incompatibilitat que estableixi la legislació vigent.

e) Presentar la seva candidatura adjuntant a la mateixa, el seu projecte per als pròxims quatre anys, avalant i defensant els interessos sense ànim de lucre de la nostra Associació, així com de la Ciutat de Sant Boi i del Barri de Vinyets i Molí Vell, com assenyalen els articles 2, 3 i 5 dels estatuts de l'Associació, tot això, amb l'acceptació de tots els candidats integrats en aquesta candidatura.

f) No estar culpable en els motius d'incompatibilitat que estableixi la legislació vigent.

2. – En l'elecció del President i de la Junta Directiva, tenen dret de vot, tots els associats majors de 18 anys que es trobin en ple ús dels drets civils i els menors d'edat en les condicions que s'estableixen en els presents Estatuts i resta de legislació aplicable.

 

Article 59è.- Procediment electoral.

1.- L'elecció del President i altres membres de la Junta Directiva tindrà lloc en els següents suposats:

a) Per expiració del seu mandat.

b) Per dimissió o renúncia, defunció o incapacitat manifesta.

c) Per acord de l'Assemblea General Extraordinària sobre una moció de censura presentada segons el contemplat en els presents Estatuts i en la normativa que li sigui aplicable..

2. L'obertura del procediment electoral s'acordarà en sessió extraordinària de l'Assemblea

General convocada a tal fi pel President de l’Associació.

3. En aquesta Assemblea General s'establirà el calendari electoral en el qual haurà de figurar

els terminis concernents a cadascun dels tràmits del procés electoral i l'elecció dels membres components de la Junta Electoral.

4.- La convocatòria electoral romandrà exposada en la nostra pagina web durant un període

mínim de 8 dies i màxim de 30, en el qual figurarà la llista dels associats amb dret a vot perquè els interessats formulin les reclamacions oportunes referent a això.

 

Article 60è. – Candidatures.

1.- Les candidatures per a l'elecció de la Junta Directiva seran presentades davant la Junta Directiva en el termini establert en el calendari de l’Associació, havent de figurar, a més de la relació dels seus components, el càrrec que cadascun hagi d'ostentar, el seu projecte i amb l'aval mínim del 20% dels socis i sòcies.

Transcorregut aquest termini, i durant els tres dies següents, la Junta Directiva estudiarà la

validesa de les candidatures presentades, acceptant únicament aquelles que compleixin amb tots i cadascun dels requisits establerts en els presents Estatuts.

2.- Els membres de l'Assemblea de socis i sòcies, que avalin les candidatures faran constar sota les seves signatures el seu nom i cognoms, núm. d'associat, i núm. del DNI o passaport, adjuntant la corresponent fotocòpia.

Cap associat podrà presentar ni avalar més d'una candidatura. En cas de duplicitat de

signatures no seran considerades procedents, quedant anul·lades.

3.- Si no existís alguna candidatura o si les presentades no reunissin els requisits establerts, la Junta Directiva continuarà en les seves funcions i, formalitzarà en un termini mínim de quinze dies i un màxim de trenta, un nou calendari electoral, que posarà en marxa un nou període electoral.

Quan concorrin candidatures vàlides, se celebraran les eleccions en la forma prevista.

Finalitzat el termini d'estudi i acceptació de les candidatures per la Junta Directiva, es

concedirà un termini mínim de tres dies i un màxim de cinc per a efectuar les reclamacions

oportunes contra les decisions adoptades en aquesta matèria per la Junta Electoral, la qual tindrà tres dies per a resoldre-les, comunicant l'acord que adopti als interessats.

4.- Una vegada acceptades les candidatures, la Junta Directiva es constituirà en Junta Gestora, solament autoritzada per a assumptes de tràmit. Els membres de la Junta Gestora podran ser candidats a les eleccions, havent de ser substituïts per la Junta Electoral mitjançant designació per sorteig d'entre tots els associats amb dret a vot.

 

Article 61è. – La Junta electoral.

Arribat el punt de l'ordre del dia de la reunió de l'Assemblea General extraordinària relatiu a l'elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, es constituirà la Mesa Electoral, que estarà composta per tres socis, triats per sorteig d'entre els assistents a aquella, estenent-se acta de la seva constitució.
1.- La votació s'iniciarà en un termini màxim de 30 minuts a partir de la constitució de la Mesa i serà secreta. La Mesa no permetrà cap mena de publicitat en el local de celebració de les eleccions, facilitant als electors les paperetes necessàries de cada candidatura.
Hauran de verificar que els candidats reuneixen els requisits establerts en els Estatuts i en el present Reglament Electoral.
2.- Feta la votació dels presents, es procedirà a l'obertura dels vots emesos per correu, si n'hi hagués.
3.- Serà nul·la qualsevol papereta que contingui inscripcions o ratllades que la facin il·legible o confusa o que no preservin el caràcter anònim de la votació.
4.- L'escrutini serà públic. Finalitzat el mateix s'estendrà acta del resultat de l'elecció i es lliurarà a la Junta Electoral per a la seva proclamació davant l'Assemblea General. A continuació, es destruiran públicament les paperetes de la votació, excepte els vots impugnats que hauran de conservar-se fins a la resolució de la impugnació.
5.- Qualsevol desacord amb el procés electoral o amb els seus resultats, així com les impugnacions a què fa referència el punt anterior, es resoldran durant la mateixa reunió de l'Assemblea General.

 

Article 62è– Procés electoral.

1.-Tindran dret a vot tots els socis numeraris, en els termes establerts en els estatuts.
Hauran de disposar i presenta en la votació, el número de soci i el DNI en vigor per a poder realitzar i lliurar el seu vot.
Finalitzada la votació, membres de l'equip de l'Associació procediran a l'escrutini de les paperetes dipositades durant la jornada electoral.
Es declararan nul·les aquelles paperetes que no permetin identificar la voluntat de l'elector i les que continguin expressions alienes a fi de la votació.

2.-Fet l'escrutini, el secretari de la Junta Directiva estendrà acta de la sessió, que serà signada per ell mateix amb el vistiplau del president.
3.- En el moment oportú, durant o en finalitzar l'Assemblea, el president anunciarà el resultat obtingut i quedarà constituïda la votació, quan assisteixi majoria simple, la meitat més un dels seus membres, que es trobin presents en el saló de plens i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser adoptats per la majoria dels vots.
(Majoria Simple: un major nombre de vots "SÍ" enfront dels vots "NO".
4.- En cas d'empat, serà de qualitat el vot del president o de qui faci les seves vegades.

 

Article 63è– Les reclamacions i proclamació de candidats.

1.- Les reclamacions i incidències relatives al desenvolupament de la votació i a l'escrutini seran resoltes per la Mesa, consignant en l'Acta la seva decisió.

2.- Les reclamacions no estimades per la Mesa Electoral, podran reproduir-se davant la Junta

Directiva en el termini de tres dies, que les resoldrà en igual termini de tres dies, finalitzat el qual, s'exposarà degudament en la pàgina web de l’Associació la proclamació de la candidatura que hagi resultat triada, que es comunicarà els representants, regidors i càrrecs públics de l'ajuntament, així com els representa del Barri de Vinyets i Molí Vell, en el termini dels trenta

dies següents.

3.-Les altres reclamacions que s'efectuïn en matèria electoral es formularan davant la Junta

Directiva dins dels tres dies següents al de la decisió impugnada i seran resoltes en el termini

dels tres dies següents al de presentació de la impugnació.

4.-Contra el resolt per la Junta Directiva, només cabrà el corresponent recurs davant la

Jurisdicció competent per a conèixer de l'assumpte conforme a la normativa vigent.

 

Article 64è– Presa de possesió.

1.-La Junta Directiva resultant del procés electoral haurà de constituir-se en el termini comprès entre els quinze i trenta dies naturals següents a la proclamació dels resultats en l'Assemblea General

2.- Els candidats electes prendran possessió dels seus càrrecs en la primera sessió de la Junta Directiva que se celebri; aquesta sessió, en tot cas, haurà de ser convocada en els trenta dies següents a la data del seu nomenament per l'Assemblea General extraordinària.
En aquesta sessió es discerniran els càrrecs que siguin objecte de renovació, als quals optaran tots els membres integrants de la Junta Directiva.

Contacto

ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL

Can Massallera
C/ Mallorca, 30
08830 - 
Sant Boi

BARCELONA

santboiball@ hotmail.com

Sant Boi Ball en las Redes Sociales

¿Cómo hacerse socio?

Si quiere unirse a nuestra Asociación, utilice el Formulario de Contacto para recibir información. 

¡Le esperamos!

Horario de atención 

Nuestro horario de atención a los socios y al público en general es los miércoles de 20:00h- 21:00h en Can Massallera. Planta 1ª primer despacho a la derecha.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL